موادو

موادو یک برند ساعت سازی آمریکایی است. Movado در اسپرانتو به معنای "همیشه پویا" است. این ساعت ها به دلیل نماد نقطه متالیک اش در ساعت 12 و سبک مینیمالیستی اش شناخته می شوند. ریشه موادو به شهر لشو دو فوند، در سوئیس باز میگردد.