کتاب رسیدن به فروش بیش از حد

کتاب رسیدن به فروش بیش از حد (چاپ نهم) نویسنده: دنیل پریستلی ترجمه: محمد رضا عمرانی
شناسه کالا در انبار: 5297
60,000 تومان
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

‌درباره کتاب

رستوران هایی هسـتـنـد کـه مـردم برای‌شــان صـف می کشند محصولاتی هستند که بایـد از چنـد مـاه قبـل، سفارش‌شـان دهید. بلیت هایی هستند که در اولین روز فروش ، همه شـان فروختـه می شـــوند. ســـــهام هایی هستند که بلافاصلـه بعـد از آزادشـدن، قیمت شـان سـر بـه فـلک می کشد. ماشـــین‌هایی هستند که قـبـل از ساخته شدن، فروخته می شوند و ملک هایی هستند که موقعـی فـروش می رونـد کـه بیش تر از چنـد خـط روی کاغذ نیستند ...

بعضی هـا دنبـال مشتری نیستند. بلکـه ایـن مشتری سـت کـه دنبال آن هاسـت در دنیایی که انتخاب های زیادی داریــــم چـرا ايـن اتفـاق می افتـدا چـرا بـا وجـود انتخاب های زیادی که داریم بـــرای بعضـی از ایـن انتخاب هـا صـف می کشند، بیش تـر پـول می دهنـد یـا از قبـل، رزروشـان می کننـد؟ چـرا ایـن آدمهـا و محصولات این قـدر خواهـان دارنـد؟ ایـن کـتـاب می خواهـد عـلـت ايـن اتفـاق را بگویـد. علتــش پدیده ای سـت بـه نـام "بیش تر شدن تقاضـا نسـبت بــه عـرضـه یا همان فـروش بیش از حـد".